WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności nawiązywania kontaktu, współpracy oraz organizowania spotkań z rodzicami w przedszkolu, współdziałania nauczycieli z rodzicami, wykorzystania metod zabawy w integracji nauczycieli, rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji z rodzicami, nabycie scenariuszy spotkań z rodzicami i dziećmi.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Robert Domań trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Kontakt: lublin@klanza.org.pl

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają umiejętności wykorzystywania bajek i opowieści terapeutycznych w realizacji systemu wspomagania rozwoju dziecka oraz w pokonywaniu jego problemów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie specjalnych bajek terapeutycznych i ich zastosowania, umiejętność doboru tekstów ogólnie dostępnych – bank bajek, do wieku, grupy i charakteru trudności dziecka, przykładowe scenariusze zajęć bajkoterapeutycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Halina Kuberska-Klimek, trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Kontakt: lublin@klanza.org.pl

Cel i zakres treści:

Wdrożenie do tańczenia i śpiewania proponowanych zabaw muzyczno-ruchowych, projektowanie ruchu do podanej muzyki, sztuka cięcia papieru techniką kirigami.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie znaczenia oraz funkcji zabaw muzyczno-ruchowych w naturalnym rozwoju człowieka i jego terapii, odkrywanie własnych możliwości twórczych poprzez czynne uczestnictwo w projektowaniu ruchu do podanej muzyki.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Leszek Gęca trener II stopnia, Ewa Gęca trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty rozwijają podstawowe działania systemu „Edukacja przez ruch” – praktyczne działania plastyczne: rytmiczne ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w naprzemiennym kreśleniu zygzaków, pełnej i niepełnej wiązki z punktu, składanie papieru, ćwiczenia w wycinaniu i konstruowaniu zbiorowej karty pracy, ćwiczenia na równoważenie lateralne, ćwiczenia z opóźnioną gratyfikacją.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Znają i potrafią zastosować w praktyce pedagogicznej system „Edukacji przez ruch” – rozumieją jego wpływ na wszechstronną integrację wszystkich zmysłów i aktywność dziecka.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Urszula Szczodrowska, trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Gdyni.

Cel i zakres treści:

Celem warsztatu jest pokazanie metod stymulujących twórcze myślenie, podkreślających znaczenie zmysłów w poznawaniu świata oraz komunikacji, pobudzających aktywność twórczą, wykorzystujących wyobraźnię i odkrywających indywidualne możliwości, uwzględniając specyfikę wieku przedszkolnego, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazywania inspirującej roli muzyki, plastyki w pracy pedagogicznej z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i pedagogiki Gestalt. Warsztat obejmuje duży wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W programie propozycje metod wstępnych, integracyjnych, aktywizujących i rozluźniających, związanych z tańcem, działaniami plastycznymi, muzyczno-ruchowymi.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uporządkowanie wiedzy psychologicznej w pigułce. Wzbogacenie warsztatu pracy o   techniki plastyczne, działania muzyczno- ruchowe, tańce integracyjne.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Julita Błońska-Charchut, trener II stopnia, Zofia Botor.

Realizator: Koło KLANZY w Tychach.

Cel i zakres treści:

W programie warsztatów nowe tańce i zabawy muzyczne do zastosowania w pracy z dziećmi i rodzicami, piosenki z zastosowaniem prostych układów choreograficznych, twórcze zabawy słowem, ćwiczenia orientacji przestrzennej dla dzieci, niekonwencjonalne wykorzystanie szarego papieru.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Doskonalenie warsztatu twórczego nauczyciela, doskonalenie umiejętności organizowania interesujących i niekonwencjonalnych zajęć przy zastosowaniu prostych przedmiotów, nabycie umiejętności szybkiego budzenia zainteresowania grupy dziecięcej, organizowanie twórczych i rozwijających dzieci zajęć, nabycie umiejętności zastosowania technik pomagających uczestnikom w lepszym poznaniu siebie.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Jendryka trenerka II stopnia, Agnieszka Kaczmarczyk trenerka III stopnia, Małgorzata Wojtkowiak trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Tematyka warsztatów obejmować będzie: prezentację kanonu dobrych książek dla dzieci wydanych w ostatnich latach, rolę ilustracji, koncepcję 12 wartości opracowanych przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, wydobywanie tych wartości z książek, przedstawienie i tworzenie różnych rodzajów książek- do słuchania, czytania, oglądania, ale i jedzeni.  Uczestnik szkolenia spojrzy też na teksty literackie zawarte w podręczniku, z którym aktualnie pracuje i „ożywi” je rymowanką, piosenką, gestem, ruchem, wprawką dramową – w zależności od sytuacji i indywidualnych właściwości grupy dzieci, z którą pracuje.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nauczyciel na podstawie zaproponowanych rozwiązań , stworzy w swojej klasie zróżnicowane propozycje działań edukacyjnych uwzględniając dobre teksty literackie.

Optymalny czas trwania – 18 godzin dydaktycznych.

Autorka: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody wspierania procesu adaptacyjnego małych dzieci w grupie przedszkolnej, zawierają propozycje zabaw edukacyjnych, pląsów i tańców integracyjnych ułatwiających dzieciom wejście w nową grupę, pomagające tworzyć rytuały i miło spędzać czas w przedszkolu. Program ma na celu pomoc w stymulowaniu rozwoju motorycznego i manualnego dzieci, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, doskonalenie rozwoju mowy oraz wspieranie kształtowania właściwych postaw społecznych.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody wspierania procesu adaptacyjnego małych dzieci w grupie przedszkolnej, zawierają propozycje zabaw edukacyjnych, pląsów i tańców integracyjnych ułatwiających dzieciom wejście w nową grupę, pomagające tworzyć rytuały i miło spędzać czas w przedszkolu. Program ma na celu pomoc w stymulowaniu rozwoju motorycznego i manualnego dzieci, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, doskonalenie rozwoju mowy oraz wspieranie kształtowania właściwych postaw społecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Krystyna Rey trenerka I stopnia, Teresa Starzec trenerka I stopnia, Ewa Radzik, Monika Sroka.

Realizator: Oddział KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty promują skuteczne metody budowania obrzędowości dziecięcej, dyscypliny i uszczelniania granic poprzez naukę pląsów i zabaw do wykorzystania w sali, na wyciecze, a nawet na przystanku komunikacji miejskiej, kształtowanie tożsamości i odrębności grup poprzez obrzędowość, proste tańce i układy ruchowe, zabawy integracyjne, zabawy wyciszające i energetyzujące, działania plastyczne z wykorzystaniem prostych, dostępnych i niedrogich materiałów i surowców wtórnych. Zabawy słowem i łamańce językowe. Narzędzia skuteczne dla utrzymania dyscypliny i porządku w grupie np.: „laska głosu” oraz pomocne w rozwiązywaniu konfliktów zbiorowych i indywidualnych np.: „Lista spraw” i Krąg rady”.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Uczestnik potrafi atrakcyjnie i w sposób niekonwencjonalny poprowadzić zajęcia w szkole i w przedszkolu, zna narzędzia służące budowaniu pozytywnego klimatu w grupie, służące zacieśnianiu więzi i budowaniu bliskich relacji między dziećmi i dorosłymi. Uczestnik wzbudza refleksję nad własnym stylem pracy i nad modelami myślowymi, a także sposobami dotarcia do swoich wychowanków, wzbogaca, poszerza swój warsztat o nowe pomysły w pracy z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Małgorzata Swędrowska trenerka II stopnia, Joanna Cieszyńska-Promińska, Grzegorz Skorupiński.

Realizator: Oddział KLANZY w Poznaniu.

Cel i zakres treści:

Wprowadzenie do systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej na podstawie propozycji repertuarowych związanych z jesienią i zimą.

W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizacje lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych. Wszystkie ćwiczenia wykorzystują naturalny ruch człowieka. W ich wyniku powstaje plastyczna, techniczna, artystyczna impresja, która poddana stosownej analizie pozwala odnieść aktywność dzieci do treści programowych zawartych w realizowanych przez nauczycieli programach nauczania. Warsztat nie jest kontynuacją metod przedstawionych na wiosenno-letnim warsztacie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie założeń systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, istoty koła integracji sensorycznej oraz poznanie cykli zajęć integracyjnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Elżbieta Burzyńska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

adminWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA