Skuteczna dydaktyka

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Kreowanie i rozwój postaw twórczych, zastosowanie atrakcyjnych i skutecznych metod pobudzających twórcze myślenie i twórcze podejście do życia. Celem warsztatów jest propagowanie kreatywnego podejścia do życia, przybliżenie tematyki twórczości i psychopedagogiki kreatywności, ukazanie znaczenia zabaw w kreowaniu postaw twórczych, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie technik myślenia twórczego. W programie moduły tematyczne: „Barwy wiosny”, „Letnie wyprawy do Krainy Wyobraźni”, „Jesienne zabawy”, „Jaki jest aniołek?”, „Zwierzyniec”, „Bajka Drzew”, „Myślą w przyszłość”.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Zrozumienie i przygotowanie do wykorzystania konkretnych sposobów pracy rozwijających zdolności i predyspozycje. Umiejętność odkrywania zasobów dzieci oraz nadawanie dziecięcej twórczości wysokiej rangi rozwojowej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Magdalena Ciechańska, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności efektywnego i przyspieszonego uczenia się poprzez wykorzystanie ćwiczeń dotyczących: współpracy w grupie, koncentracji i koordynacji, refleksu i spostrzegawczości, myślenia i zachowań twórczych, tworzenia map mentalnych, gier pamięciowych, gier logicznych, żonglerki wspomagającej koordynację prawej i lewej półkuli mózgu.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Pobudzanie i rozwijanie umiejętności poznawczych, twórczego myślenia i działania, wspomaganie efektywnego procesu uczenia, rozwój zasobu metod, umiejętność efektywnego ćwiczenia koncentracji, koordynacji, refleksu, analizy i syntezy.

Publikacja: Ewa Noga „Delfin Trening umiejętności poznawczych” (książka)

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Ewa Noga, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności wspierania uczniów w sprawnym posługiwaniem się aparatem głosowym. W programie: zastosowanie ćwiczeń i zabaw emisyjnych, wykorzystanie ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych, kreatywnego opracowania piosenek i tańców,wykorzystanie zabaw z zastosowaniem tekstu, rytmu i dźwięku, wyrażanie emocji poprzez ruch, śpiew, formy plastyczne, pracy nad utworem, atrakcyjne kanony muzyczno-ruchowe.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie prostych i różnorodnych metod pracy aktywizujących aparat głosowy,zdobycie konkretnych umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy, poznanie zabaw fabularyzowanych oraz konkretnych ćwiczeń gotowych do zastosowania podczas zajęć ćwiczących artykulację dzieci.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Marta Radwańska, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Jak pomóc rozpoznać potencjały rozwojowe?, skutecznie wspierać rozwój umiejętności kluczowych (myślenia, uczenia się, poszukiwania, wyobraźni, komunikacji, współpracy), jak zarządzać własnym potencjałem i potencjałem ucznia. Wykorzystanie ciekawych, atrakcyjnych technik uczenia i rozwijania potencjałów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat modeli rozwojowych (wielorakie inteligencje, inteligencja motywacyjna i społeczna), poznanie programu przyspieszonego uczenia, rozwój metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej ucznia.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Ewa Noga, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Program jest prezentacją różnorodnych sposobów pracy z tekstem kulturowym (obraz, tekst literacki, legenda, piosenka popularna, piosenka literacka), pomaga wzmocnić zainteresowanie uczniów i powiązać różnorodne obszary treści humanistycznych i artystycznych także w kontekście współczesnym. Wykorzystuje ciekawość poznawczą w analizowaniu tekstów kultury.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy poznają istotę działań interakcyjno-dialogowych, skutecznie stymulujących uczniów w czasie lekcji. Jak sprawić, że proces dydaktyczny na lekcjach języka polskiego stanie się bardziej atrakcyjny, odpowiadający na oczekiwania i potrzeby ucznia? Uczestnicy poznają konkretne metody do zastosowania w omawianiu zagadnień językowych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: dr Grażyna Wiśniewska, trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty mają na celu rozwijanie różnorodnych sposobów pracy z tekstem literackim i wokół zagadnień językowych (homonimia, frazeologia), inspirują do stosowania metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego, ukazują jak aktywizować i uczyć jednocześnie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy poznają istotę działań interakcyjno-dialogowych, skutecznie stymulujących uczniów w czasie lekcji. Znajdują odpowiedź na pytanie – jak sprawić, aby proces dydaktyczny na lekcjach języka polskiego był bardziej atrakcyjny, odpowiadający na oczekiwania i potrzeby ucznia? Uczestnicy poznają konkretne metody do zastosowania przy omawianiu zagadnień językowych i skutecznie stymulują jednocześnie sferę poznawczą i emocjonalną ucznia wpływając na jego motywację – zaciekawienie i trwałość poznanych treści.

Optymalny czas trwania – 20, 30, 40 godzin dydaktycznych.

Autorka: dr Grażyna Wiśniewska, trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

Cel i zakres treści:

Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności i pobudzanie umiejętności poznawczych, społecznych, intelektualnych i emocjonalnych poprzez wykorzystanie elementów sztuki cyrkowej, która jest tu proponowana jako skuteczna metoda podnoszenia wielorakich sprawności i zdolności. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności oraz zarządzania motywacją wewnętrzną. W programie nauka, ćwiczenie i doskonalenie: żonglerki, ekwilibrystyki, działań grupowych i parateatralnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowatorskiej metody – skutecznie wspomagającej działania wychowawcze, profilaktyczne oraz terapii zaburzeń zachowania przydatnych np. w socjoterapii, jak i alternatywnej metody spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności podstawowych sztuczek cyrkowych, zdobycie ciekawych i skutecznych sposobów wzmacnianie wiary we własne siły, rozwoju wytrwałości, koncentracji uwagi i pracy zespołowej, poznanie zestawu metod pedagogiki cyrku do zastosowania podczas spotkań osób w różnym wieku. Poznane metody wspomagają proces uczenia.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Monika Kalinowska, trenerka II stopnia, Anna Adamczyk, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie i Oddział  KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Tematykę warsztatów stanowią podstawy diagnozy stylów uczenia się (według sensoryczności, profilu dominacji półkul mózgowych i inteligencji wielorakich) i nauczania, przykłady metod aktywizujących grupę reprezentatywnych dla różnych stylów oraz technik motywowania uczniów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Każdy z uczestników pozna treści teoretyczne i przekona się w praktyce o własnym stylu uczenia (się). Uczestnicy uświadomią sobie potrzebę uwzględniania indywidualnych preferencji uczniów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Optymalny czas trwania –15 godzin dydaktycznych.

Autorki: Ewa Sokolińska, trenerka II stopnia, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Warsztaty mają na celu pobudzanie kreatywności poprzez stosowania metod pedagogiki zabawy (zabaw i tańców integracyjnych, zabaw rozluźniających), wykorzystanie metod i technik aktywizujących (m.in.: praca z tekstem, puzzle), rozwijania postaw i umiejętności twórczego myślenia oraz wyrabiania zdolności twórczych u uczniów (tj. drzewo dramaturgiczne, worek różności, piramida postaci, koperty Sherlocka Holmesa).

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności rozwijania twórczego myślenia i działania dzieci i młodzieży,nabycie metod i ćwiczeń gotowych do zastosowania podczas zajęć dydaktycznych, jak i pozalekcyjnych, wzmacniających motywację do nauki i atrakcyjność działań, nabycie umiejętności twórczego angażowania dzieci i młodzieży do wydarzeń z życia szkoły, klasy, grupy.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak, trenerka II stopnia, Nell Buczyńska.

Realizator: Oddział KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności: komunikacji społecznej, aktywności twórczej w zakresie myślenia i działania,twórczego rozwiązywania problemów, budowania otwartości i odwagi wobec trudniejszych zadań, określania przeszkód w procesie twórczym i podjęcia próby ich przełamywania.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania twórczego myślenia i działania podopiecznych, nabycie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy do przełamywania stereotypowego myślenia, poznanie konkretnych metod i technik do zastosowania podczas rozwiązywania problemów i zwalczania barier w procesie twórczym, poznanie atrakcyjnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, podnoszących efektywność realizowanych przez nauczycieli i pedagogów zajęć.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Maria Budzyńska, trenerka II stopnia, Ewa Molenda-Pilecka.

Realizator: Oddział KLANZY we Wrocławiu.

Cel i zakres treści:

Jak ciekawie wprowadzić temat, różnorodne formy jego opracowania i powtórzenia, organizowanie interesujących zebrań z rodzicami i godzin wychowawczych, szybkie i skuteczne sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej, techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania poznawanych treści.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności wspierania i wzmacniania aktywności uczniów w klasie szkolnej, zdobycie propozycji interesujących i angażujących tematów zebrań z rodzicami oraz godzin wychowawczych, usprawnienie procesu komunikacji oraz skutecznego zapamiętywania treści przez uczniów, poznanie konkretnych metod służących wzbudzaniu i utrzymaniu zainteresowania na lekcji.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: dr Zofia Zaorska, trenerka III stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie, Oddział KLANZY w Białymstoku.

Cel i zakres treści:

W programie zasady stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki, przykłady zadań i zagadek matematycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu uczniów, zadania i zagadki z przymrużeniem oka pomagające rozluźnić atmosferę na zajęciach, ukazujące matematykę jako przedmiot łączący przyjemne z pożytecznym.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poszerzenie warsztatu pracy o  nowe metody aktywizujące, poszerzenie wachlarza zadań z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach matematyki (lub np. zajęciach wyrównawczych).

Optymalny czas trwania – 15 godzin dydaktycznych.

Autorka: Teresa Trojanowska, trenerka I stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Radomiu.

Cel i zakres treści:

Propozycje działań i zabaw matematycznych utrwalających podstawowe umiejętności matematyczne w klasach I-III.  Matematyczne rytmiczne wierszyki działania i zabawy ruchowe, plastyczne  utrwalające cechy figur geometrycznych. Działania i zabawy rytmiczne, logiczne, propozycje kilku działań i zabaw muzycznych plastycznych związanych z kalendarzem roku szkolnego.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik poznaje różnorodne zabawy i działania pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnej formie zajęć matematycznych z dziećmi oraz  nabywa i doskonali umiejętności stosowania metod pedagogiki   zabawy pracy z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Renata Kownacka, trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

Cel i zakres treści:

W programie zabawy i gry  matematyczne oparte na muzyce, ruchu, działaniach plastycznych oraz logicznym myśleniu z wykorzystaniem prostych materiałów (papieru, butelek, hula-hopów). Przykłady zabaw rozwijających logiczne myślenie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, poszukiwanie i odczytywanie informacji, nabywanie umiejętności i sprawności rachunkowych oraz sposoby samodzielnego wykonania prostych kart pracy do zadań logicznych, zabawek zręcznościowych. W programie również  zabawy rytmiczne, zabawy powitalne i pożegnalne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik nabywa i doskonali umiejętności stosowania efektywnych metod pracy pozwalających uczniom na samodzielne odkrywanie i doświadczanie wspomagające poznawanie pojęć matematycznych i umiejętności logiczno-matematycznych. Poznaje możliwości wykorzystania kartki papieru w samodzielnym tworzeniu przez dzieci kart pracy do zadań logicznych, gier, tabelek, zabaw zręcznościowych. Uświadamia sobie znaczenie aktywności uczniów  na lekcjach matematyki oraz potrzebę wykorzystywania gier i zabaw w edukacji dzieci.

Optymalny czas trwania – 5-10 godzin dydaktycznych.

Autora: Lucyna Bzowska, trenerka III stopnia, superwizorka.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

Cel i zakres treści:

W programie propozycje działań i zabaw rozwijających słownictwo i operowanie nim, pobudzających aktywne słuchanie, kojarzenie, abstrahowanie oraz ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą dzieci. Zabawy wokół tematu rodziny, domu i jego mieszkańców wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, rytmizację, improwizację słowną i ruchową, działania twórcze i plastyczne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

  • poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej,
  • nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych,
  • poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autora: Lucyna Bzowska, trenerka III stopnia, superwizorka.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni

Cel i zakres treści:

W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę.

Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY”

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

  • poznaje metody na dobry początek, zabawy na imiona, bliższe poznanie, metody aktywizujące i dyskusyjne wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie,
  • poznaje około 18 zabaw ruchowych, twórczych, rytmicznych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę,
  • nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych

Autora: Lucyna Bzowska, trenerka III stopnia, superwizorka.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni

Cel i zakres treści:

W programie propozycje działań i zabaw w edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje aktywności – ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację,  działania plastyczne, twórcze oraz proste i dostępne materiały.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

  • poznaje różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania i pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,
  • nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na  zajęciach lekcyjnych,
  • poznaje propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych,  kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

Optymalny czas trwania – 5 godzin dydaktycznych.

Autora: Lucyna Bzowska, trenerka III stopnia, superwizorka.

Realizator: Oddział KLANZY w Bogatyni.

adminSKUTECZNA DYDAKTYKA