PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Oferta warsztatowa

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności stosowania metod stymulujących twórcze myślenie, pobudzania aktywności twórczej, wykorzystywania wyobraźni i odkrywania indywidualnego myślenia z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu sprawności, podkreślania znaczenia zmysłów w poznawaniu świata oraz komunikowaniu się, tworzenia sytuacji doświadczania i przeżywania, ukazywania inspirującej roli muzyki oraz wykorzystania plastyki w pracy pedagogicznej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, pozyskanie gotowych scenariuszy zajęć do czterech bloków tematycznych: „Wiosna”, „Lato – podróż do…”, „Spotkanie z jesienią”, „Zima”; scenariusz zajęć „Mapa pogody”,nabycie umiejętności pobudzania wyobraźni, twórczego myślenia oraz twórczej aktywności, wzbogacenie warsztatu oddziaływań pedagogicznych nauczycieli szkół specjalnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Julita Błońska-Charchut – trenerka II stopnia, Zofia Lorens, Zofia Botor.

Realizator: Oddział KLANZY w Tychach.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności wszechstronnego angażowania zmysłów w percepcji rzeczywistości i komunikacji, pobudzanie aktywności twórczej poprzez wykorzystanie wyobraźni i odkrywanie indywidualnych możliwości, aktywizacja psychoruchowa, zabawy, pląsy i tańce uwzględniające zróżnicowany poziom sprawności.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie teoretycznych podstaw oddziaływań pobudzających aktywność osób niepełnosprawnych, nabycie i doskonalenie umiejętności pobudzania aktywności twórczej osób niepełnosprawnych, zdobycie do wykorzystania konkretnych metod aktywizujących podopiecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Magdalena Stręk-Pióro – trenerka II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Rzeszowie.

Cel i zakres treści:

Doskonalenie umiejętności rozwijania mowy i myślenia u małych dzieci i u osób niepełnosprawnych w oparciu o psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia dzieci, stosowanie zabaw ze słowem, wykorzystanie podczas zajęć bajek terapeutycznych, piosenek, gier planszowych, prostych tańców integracyjnych, stosowanie metod rozluźniających i podstaw masażu.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu muzykoterapii, fizjoterapii, logomuzykoterapii, logorytmiki, psychoterapii, bajkoterapii, nabycie i doskonalenie umiejętności rozwijania mowy i myślenia u małych dzieci, poznanie konkretnych metod do zastosowania podczas zajęć z dziećmi.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Agnieszka Jaworska trenerka II stopnia, Elżbieta Chilińska-Karpowicz.

Realizator: Koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności integracji grupy i prowadzenia zabaw rozluźniających, stosowania sesji ruchowych z wykorzystaniem metod ruchu rozwijającego V. Sherborne i gimnastyki twórczej Labana.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia interesujących zajęć ruchowych dla dzieci sprawnych, jak i niepełnosprawnych, zdobycie umiejętności analizowania emocji związanych z doświadczeniem ruchowym, poznanie wiedzy dotyczącej aktywności motorycznej, zdobycie konkretnych przykładów zajęć ruchowych, aktywizujących podopiecznych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Michalska – trenerka II stopnia, Hanna Kosmowska.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Doskonalenie umiejętności stosowania pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekkim i miarkowanym upośledzeniem umysłowym, stosowania technik dramowych, plastycznych, prostych tańców integracyjnych, wykorzystywania technik infor­macji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie metodyki pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, zdobycie angażującego podopiecznych scenariusza zajęć do zastosowania podczas zajęć („W trzy dni dookoła świata”), nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania konkretnych metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, wzbogacenie warsztatu pedagogicznego i terapeutycznego.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Nagórka-Mazurkiewicz – trenerka II stopnia, Monika Persak – trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności wykorzystania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, budowania scenariusza zajęć „Żywioły, czyli świat według starożytnych”, zastosowania zabawy fabularyzowanej „Rzymskie igrzyska”.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, wypracowanie scenariusza imprezy dla dużej grupy w placówce dla osób z upośledzeniem umysłowym, poznanie możliwości zastosowania zabaw fabularyzowanych, wzbogacenie warsztatu pedagoga i psychologa poprzez wymianę opinii, poglądów i doświadczeń uczestników na temat pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Nagórka-Mazurkiewicz trenerka II stopnia, Monika Persak trenerka II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Warszawie.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności rozpoznawania potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych, metody pracy z dźwiękiem, proste tańce integracyjne jako forma ekspresji, wykorzystanie instrumentów perkusyjnych, metody relaksacji, wykorzystanie rekwizytów codziennego użytku, łączenie muzyki z plastyką, wpływanie na rozwój postawy twórczej otwartości pomocnej w wyrażaniu siebie.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami niepełnosprawnymi, poznanie i wykorzystanie skutecznych sposobów aktywizacji i integracji grupy, umiejętności łączenia muzyki z plastyką, umiejętności wykorzystywania metod relaksacyjnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorka: Agnieszka Jaworska trenerka II stopnia.

Realizator: Koło KLANZY w Olsztynie.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie tańców integracyjnych, zabaw parateatralnych. prostych technik plastycznych, zabawy literackiej i quizu muzycznego. Sprowokowanie do własnej inwencji i twórczej aktywności. Praktyczne zastosowanie tańców i zabaw podczas uroczystości w placówkach oświatowych.

W programie formy aktywności na okolicznościowe zajęcia otwarte z rodzicami takie, jak: Święto Niepodległości, mikołajki, spotkanie wigilijne, dzień rodziny, oraz cykl tematyczny „Podróże po świecie”. Taniec, formy plastyczno – techniczne, scenka parateatralna, prosta forma literacka.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie nowych układów choreograficznych tańców integracyjnych w tym tańca z chustą animacyjną, zabawy parateatralnej, wytworów plastyczno – technicznych, quizu muzycznego i zabawy literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Anna Pokój, Piotr Pokój trenerzy I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Rozwój własnych umiejętności, w zakresie twórczych działań plastycznych. Poznanie oryginalnych technik plastycznych, inspirujących pomysłów i zabaw o różnorodnej tematyce. Umiejętność organizowania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy związanych z wykorzystaniem poznanych metod plastycznych.

W programie techniki dekoracyjne na płaszczyźnie i przedmiotach  – zasady stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania w wykonaniu prac na kiermasze, jako elementów dekoracji sali na uroczystości szkolne.

Papieroplastyka-formy płaskie i przestrzenne – nowe i oryginalne sposoby na zastosowanie znanych materiałów plastycznych (karton, papier, bibuła) oraz materiałów nietypowych ( warzywa, serwetki, pakuły itp.) Sztuka projektowania i organizowania własnego warsztatu pracy na potrzeby pracy z dziećmi, spotkań z rodzicami, dziadkami wychowanków.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wykonanie: ponad 30 prac plastycznych z wykorzystaniem technik dekoracyjnych na płaszczyźnie i przedmiotach, własnych narzędzi do działań plastycznych. Nauka : 1 nowego tańca „Jesienny spacer”, wiązania balonów,  2 zabaw związanych  z nietypową animacją tekstu, jednej formy literackiej związanej z tworzeniem tekstu na określony temat. Nabycie nowej wiedzy związanej z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia . Nabycie umiejętności wykorzystywania znanych materiałów i narzędzi w nietypowy sposób. Podjęcie przez uczestników warsztatów samodzielnych prób tworzenia zabaw związanych z działalnością plastyczną.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Niedziałek – trenerka I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Krakowie.

Cel i zakres treści:

Nabycie wiedzy teoretycznej na temat typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena i Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela, wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z uczniem oraz jego rodzicami.

Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na potrzeby placówek edukacyjnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Refleksja i autodiagnoza dotycząca własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie w uczniem.
Zdobycie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji usprawniających relacje w grupie uczniowskiej oraz w relacji nauczyciel/wychowawca – uczeń.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorka: Justyna Popławska – trener I stopnia

Realizator: Koło  KLANZY w Tychach

adminPRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI