UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

"Wychowanie zaczyna się w chwili, gdy nam się zdaje, że się już skończyło."

Mikołaj Gogol

 

2.1 BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W PRACY NAUCZYCIELA I GRUPY 

2.2 DOBRE ROZDANIE  Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces terapii i rozwoju.

2.3 DZIECKO TRUDNE – JAK POMÓC MU FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE?

2.4 JAK ZORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ ZEBRANIA Z RODZICAMI.

2.5 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. CZĘŚĆ I Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

2.6 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. CZĘŚĆ II Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją

2.7 KREATYWNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

2.8 KREATYWNE ZNACZENIE ZABAWY W PRACY PEDAGOGICZNEJ

2.9 SKUTECZNE INTERWENCJE W ROZWIĄZYWANIU MAŁYCH I DUŻYCH PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM PEDAGOGIKI SYSTEMOWEJ

2.10 PEDAGOGIKA ZABAWY W SOCJOTERAPII

2.11 POSŁUCHAJ CZY UMIESZ MÓWIĆ, POWIEDZ CZY UMIESZ SŁUCHAĆ czyli jak komunikować się efektywniej

2.12 ŚMIECHOTERAPIA W SZKOLE

2.13 UCZEŃ TRUDNY – JAK WSPIERAĆ JEGO AKTYWNOŚĆ SZKOLNĄ

2.14 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

2.15 ŻEBY NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ - PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY WYCHOWAWCZEJ

2.16 TYPOLOGIA STRUKTUR CHARAKTERÓW W PRACY Z UCZNIEM NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ JEGO RODZICAMI

2.17 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

 

2.1 BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI W PRACY NAUCZYCIELA I GRUPY 

Profil uczestników:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych.

Cel i zakres treści:

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zastanowią się nad sobą jako nauczycielami, zwerbalizują swoje priorytety wychowawcze, marzenia pedagogiczne, określą swój styl pracy i fundamenty integracji. Następnie uczestnicy zdobędą konkretne pomysły na uatrakcyjnienie zajęć poprzez m.in. nietuzinkowe obchodzenie uroczystości klasowych, rytuały grupowe, zabawy budujące dobrą atmosferę w klasie.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Rozbudzenie w uczestnikach warsztatu chęci podążania za wiedzą, śledzenia nowych trendów w pedagogice. Podniesienie samoświadomości pedagogów i ukazanie im olbrzymiego potencjału i skarbnicy pomysłów tkwiących w nich samych. Budowanie w swoich klasach miejsca przyjaźni, szacunku i tolerancji między wszystkimi uczestnikami spotkania edukacyjnego.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Swędrowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

2.2 DOBRE ROZDANIE  Karty dialogowe jako inspiracja i narzędzie wspierające proces terapii i rozwoju.

Profil uczestników:

Osoby w szczególny sposób zajmujące się pomaganiem: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy.

Cel i zakres treści:

Karty dialogowe to niezwykłe narzędzie łączące w sobie wartość m.in. diagnostycznych metod projekcyjnych, psychorysunku, metafory czy gry. Wieloznaczna symbolika otwiera ich użytkownika na doświadczanie siebie w sposób bezpieczny i kreatywny zarazem. Warsztaty poświęcone są poszerzaniu umiejętności twórczego wykorzystania kart dialogowych w procesie terapeutycznym i diagnostycznym. Warsztaty dają także okazję do niezwykłej wędrówki w świat własnych przeżyć, pragnień i twórczej siły.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie kart dialogowych i możliwości ich wykorzystania w procesie pomagania, w kontakcie indywidualnym, w pracy z traumą, w kontakcie grupowym.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Magdalena Szutarska trener I stopnia, Marcin Adamski.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

2.3 DZIECKO TRUDNE – JAK POMÓC MU FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE?

 

2.4 JAK ZORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ ZEBRANIA Z RODZICAMI.

Profil uczestników:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Cel i zakres treści:

Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia ciekawych, aktywizujących rodziców spotkań. W programie: rodzaje kontaktów z rodzicami i ich funkcje, zasady pierwszego kontaktu z rodzicami, organizacja zebrania, cechy owocnego spotkania.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Poznanie  przyczyn negatywnego nastawienia rodziców wobec zebrań, recepty na dobrą współpracę. Poznanie technik i umiejętności przydatnych  podczas kontaktów z rodzicami.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Renata Kownacka trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.

 

2.5 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. Część I Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

Profil uczestników:

Osoby pracujące w placówkach oświatowych i wychowawczych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii, ci którzy dostrzegają problem agresji i szukają sposobów na podniesienie własnych kompetencji w eliminowaniu i przeciwdziałaniu zjawisku agresji.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych, umiejętności kontrolowania złości, kompetencje skutecznej pracy z uczniem (wychowankiem) agresywnym.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenie strategii przeciwdziałania agresji w szkole, zdobycie konkretnych narzędzi obniżania zachowań agresywnych, pozyskanie scenariuszy zajęć dotyczących agresji (możliwość wykorzystania podczas: godzin wychowawczych, spotkań z rodzicami i wychowankami w formie warsztatowej, posiedzeń rady pedagogicznej).

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Joanna Sieklucka trener II stopnia, Agnieszka Szajda.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

2.6 JA TU RZĄDZĘ – AGRESJA. Część II Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją

Profil uczestników:

Osoby pracujące w placówkach oświatowych i wychowawczych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Ci którzy dostrzegają problem agresji i szukają sposobów na podniesienie własnych kompetencji w eliminowaniu i przeciwdziałaniu zjawisku agresji.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi oraz innych osób, przezwyciężania złości, odprężania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją, poznanie mechanizmów funkcjonowania w życiu codziennym, zabezpieczających przed eskalacją zachowań agresywnych.

Uwagi organizacyjne: wymagane przyniesienie koca lub karimaty.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorki: Joanna Sieklucka trener II stopnia, Agnieszka Szajda.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

2.7 KREATYWNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Profil uczestników:

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, studenci, a także rodzice dzieci każdej grupy wiekowej.

Cel i zakres treści:

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z zasadami, metodami i formami efektywnej współpracy z rodzicami. Jest to propozycja wykorzystania metod i aktywnych dyskusji na spotkaniach z rodzicami. Warsztaty mogą być inspiracją dla nauczycieli, wychowawców do zainicjowania sytuacji zastanowienia się wspólnie z rodzicami nad dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami, a także próbą rozważenia problemów, z jakimi spotykają się rodzice i nauczyciele. Metody prezentowane na warsztatach pobudzają uczestników do refleksji nad sobą, swoimi metodami wychowawczymi, są próbą poszukania rozwiązań trudnych sytuacji z udziałem rodziców.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik uświadamia sobie rolę dobrej współpracy z rodzicami w pracy wychowawczej, potrafi rozpoznawać problemy, zna proste metody zbierania oczekiwań od rodziców, zna przykłady dobrych praktyk w organizacji spotkań z rodzicami.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Małgorzata Borowska trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

 

2.8 KREATYWNE ZNACZENIE ZABAWY W PRACY PEDAGOGICZNEJ

Profil uczestników:

Nauczyciele, pedagodzy, animatorzy pracujący z grupami dzieci i grupami wielopokoleniowymi poszukujący atrakcyjnych i twórczych metod pracy.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności budzenia kreatywnej postawy uczestników działań, zastosowania muzyki i plastyki w pracy pedagogicznej, wyciągania autonomicznych wniosków związanych z własnym funkcjonowaniem w grupie. Wykorzystanie różnorodnych form aktywności i środków wyrazu w pracy nauczyciela – animatora.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie teoretycznych podstaw dotyczących twórczej roli animatora i zabawy w pobudzaniu aktywności, nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania kreatywnych zabaw w pracy pedagogicznej, poznanie konkretnych przykładów muzycznych i plastycznych do zastosowania podczas zajęć pedagogicznych, nabycie umiejętności skutecznego kierowania w przygotowaniu imprez i wydarzeń szkolnych.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autorzy: Zdzisław Hofman, Małgorzata Marcinkowska.

Realizator:  Oddział KLANZY w Poznaniu, Koło KLANZY w Bydgoszczy.

 

2.9 SKUTECZNE INTERWENCJE W ROZWIĄZYWANIU MAŁYCH I DUŻYCH PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM PEDAGOGIKI SYSTEMOWEJ

Profil uczestników:

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, rodzice, uczniowie klas maturalnych, studenci pedagogiki, psychologii, socjologii. Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji z wykorzystaniem pedagogiki systemowej.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności analizy sytuacji problemowej, rozwiązywania problemów wychowawczych z wykorzystaniem myślenia systemowego. Wprowadzenie podstaw pedagogiki systemowej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie podstawowych pojęć obszaru pedagogiki systemowej (tj. definicja systemu, genogram, definicja doradcy systemowego), poznanie metody ustawienia systemowego, nabycie i doskonalenie umiejętności skutecznej interwencji w rozwiązywaniu problemów, zdobycie konkretnych metod i narzędzi skutecznych w rozwiązywaniu problemów rodzących się w życiu klasy, szkoły i placówki oświatowej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Joanna Sieklucka trener II stopnia.

Realizator: Oddział KLANZY w Lublinie.

 

2.10 PEDAGOGIKA ZABAWY W SOCJOTERAPII

Profil uczestników:

Pracownicy i wolontariusze placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, wychowawcy, socjoterapeuci.

Cel i zakres treści:

Warsztaty stanowią bogactwo metod i form mających zastosowanie w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej.

Zawierają teoretyczne podstawy założeń socjoterapii i pedagogiki zabawy oraz praktyczne umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć grupowych z wykorzystaniem różnych zabaw.

Warsztaty ukazują również ważną rolę metody kontraktu grupowego i informacji zwrotnej w procesie grupowym. Skłaniają do refleksji nad wychowankiem i podopiecznym od strony jego odczuć i doznań.

Pokazują też zastosowanie kart dialogowych, chusty animacyjnej oraz tańców integracyjnych w zajęciach socjoterapeutycznych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Znajomość podstawowych założeń i zasad pedagogiki zabawy oraz umiejętność ich zastosowania w budowaniu scenariuszy zajęć z elementami socjoterapii, uatrakcyjnienie (wzbogacenie) dotychczasowego warsztatu pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej.

Optymalny czas trwania – 30 godzin dydaktycznych.

Autorki: Anna Aleksiejczuk trener I stopnia, Małgorzata Borowska trener II stopnia, Urszula Wojciechowska, Dorota Moskwa.

Realizator: Oddział  KLANZY w Białymstoku.

 

2.11 POSŁUCHAJ CZY UMIESZ MÓWIĆ, POWIEDZ CZY UMIESZ SŁUCHAĆ czyli jak komunikować się efektywniej

Profil uczestników:

Nauczyciele każdego poziomu kształcenia, wychowawcy, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, studenci, osoby pragnące porozumiewać się skuteczniej.

Cel i zakres treści:

Polepszenie komunikacji w sytuacjach osobistych i społecznych. Odkrycie własnych nawyków komunikacyjnych. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami komunikacji. Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Analiza i ćwiczenie dawania pełnych komunikatów.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy w trakcie warsztatu, odkryją własne nawyki komunikacyjne, poznają zasady i reguły skutecznej komunikacji, nauczą porozumiewać się efektywniej w sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych. Zajęcia mogą wpłynąć na poprawę relacji panujących w zespole.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Agata Wilk trener II stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Warszawie.

 

2.12 ŚMIECHOTERAPIA W SZKOLE

Profil uczestników:

Nauczyciele szkół podstawowych (klas I–VI), wychowawcy świetlic, pedagodzy szkolni, osoby pracujące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, animatorzy kultury, studenci.

Cel i zakres treści:

Uczestnicy zajęć poznają śmiechoterapię jako jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem, dostrzegają znaczenie uśmiechu i śmiechu w swoim życiu (wiedzą, że śmiech wpływa na zdrowie, samopoczucie, relacje z innymi, uaktywnia pozytywne myślenie, a tym samym kreatywne podejście do życia), dobrze się bawią, relaksują, odprężają podczas zajęć w KLANZIE; Uczestnicy warsztatu poznają ćwiczenia i zabawy zainspirowane śmiechoterapią: potrafią przeprowadzić poznane ćwiczenia z jogi śmiechu; Uczestnicy poznają wiadomości na temat śmiechoterapii: definicje  gelotologii, jej zastosowania, wpływu śmiechu na zdrowie człowieka,  prekursorów śmiechoterapii, znaczenie śmiechu w pedagogice, jogi śmiechu, itp.;

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnicy zajęć znają: ćwiczenia i zabawy rozluźniające i integrujące grupę (około 5); gry i zabawy do wykorzystania w grupie uczniów trudnych: nieśmiałych, agresywnych, konfliktowych (około 5); ćwiczenia z jogi śmiechu (około 10);

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Dorota Gał trener I stopnia.

Realizator: Koło  KLANZY w Lublinie.

 

2.13 UCZEŃ TRUDNY – JAK WSPIERAĆ JEGO AKTYWNOŚĆ SZKOLNĄ

Profil uczestników:

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy poszukują metod skutecznego udzielania wsparcia i rozwijania motywacji uczniów zagrożonych wykluczeniem.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności kreowania pozytywnych interakcji w grupie, budzenia wzajemnego zaufania i wsparcia emocjonalnego, umiejętności udzielania informacji zwrotnej, budzenia pozytywnych relacji w grupie i właściwej komu­nikacji, rozpoznawania potrzeb, ujawniania wartości.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności wspierania aktywności szkolnej ucznia, poznanie istoty procesów motywacyjnych oraz współczesnych teorii motywacji, poznanie znaczenia właściwej samooceny, uświadomienie wspierającej roli oceny i jej znaczenia jako informacji zwrotnej, poznanie procesów decyzyjnych, cyklu myślowego, „błędnego koła”, rozwój uważności pedagogicznej.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Zdzisław Hofman.

Realizator: Koło KLANZY w Lublinie, Koło KLANZY w Szczecinie.

 

2.14 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Profil uczestników:

Pedagodzy wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Cel i zakres treści:

Celem warsztatu jest pokazanie metod pozwalających lepiej poznać grupę, klasę
i procesy w niej zachodzące w czasie zajęć, działań edukacyjnych. Metody ułatwiają zrozumienie trudnych zachowań dzieci i młodzieży, poznanie  ich stanów emocjonalnych i uczuć, mających istotny wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Wyposażenie uczestników w  środki psychologiczne do  diagnozowania na potrzeby klasy, grupy z wykorzystaniem kart dialogowych, technik plastycznych w celu udzielenia pomocy uczniom/wychowankom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego.

Optymalny czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.

Autor: Julita Błońska-Charchut trener II stopnia.

Realizator: Koło   KLANZY w Tychach.


2.15 ŻEBY NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ - PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY WYCHOWAWCZEJ

Profil uczestników:

Osoby pracujące z ludźmi, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz  nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy świetlic i inni specjaliści (np. socjoterapeuci, trenerzy itp.)

Cel i zakres treści:

Poznanie przyczyn powstawania wypalenia zawodowego, działania profilaktyczne oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem w pracy wychowawczej. Oprócz zagadnień merytorycznych szkolenie zawiera elementy metody Klanzy: ćwiczenia relaksujące, rozluźniające, budujące dobry nastrój uczestników oraz ruchowe zabawy integracyjne.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik pozna  jakie są objawy i przebieg wypalenia zawodowego. Potrafi  rozpoznać u siebie wskaźniki związane z występowaniem nadmiernego stresu oraz zagrożeń wypaleniem zawodowym i  adekwatnie dobrać (do rozpoznanych u siebie wskaźników) sposoby działań profilaktycznych.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autorki: Agnieszka Kaczmarczyk trener II stopnia, Magdalena Szutarska trener I stopnia.

Realizator: Oddział  KLANZY w Poznaniu.

 

2.16 TYPOLOGIA STRUKTUR CHARAKTERÓW W PRACY Z UCZNIEM NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI ORAZ JEGO RODZICAMI

Profil uczestników:
Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic szkolnych, socjoterapeutycznych i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej

Cel i zakres treści:

Nabycie wiedzy teoretycznej na temat typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena i Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela, wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z uczniem oraz jego rodzicami.

Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na potrzeby placówek edukacyjnych.

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Refleksja i autodiagnoza dotycząca własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie w uczniem.
Zdobycie wiedzy oraz poszerzenie kompetencji usprawniających relacje w grupie uczniowskiej oraz w relacji nauczyciel/wychowawca - uczeń.

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Justyna Popławska – trener I stopnia, psycholog, psychoterapeutka Gestalt, trener, coach

Realizator: Koło  KLANZY w Tychach

 

2.17 UCZEŃ, KLASA, SZKOŁA - UCZYMY SIĘ BAWIĄC

Profil uczestników:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas IV- VI, nauczyciele świetlicy.

Cel i zakres treści:

W programie propozycje zabaw na dobry początek, na imiona, bliższe poznanie, metod aktywizujących i dyskusyjnych wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie (m.in.: dyskusja „Słoneczko”, „Składany ludzik”, „Rozprawa nad szkołą”, „Klasowa gra”, „Kolorowe polecenia”, „Komunikat JA”, „Procedura stopniowania reakcji”) oraz 18 zabaw ruchowych, rytmicznych, twórczych podnoszących nastrój w grupie
i integrujących klasę. 

Zabawy na imiona są z warsztatów „METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY” .

Korzyści dla uczestnika i placówki:

Uczestnik:

- poznaje metody na dobry początek, zabawy na imiona, bliższe poznanie, metody aktywizujące i dyskusyjne wokół tematów: dobra koleżanka/kolega, klasa, szkoła, reguły w klasie, wykluczenie,

- poznaje około 18 zabaw ruchowych, twórczych, rytmicznych podnoszących nastrój w grupie i integrujących klasę,

- nabywa umiejętność wykorzystywania pedagogiki zabawy na zajęciach lekcyjnych.

 

Optymalny czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.

Autor: Lucyna Bzowska, trener III stopnia, superwizor, autorka publikacji..

Realizator: Oddział  KLANZY w Bogatyni.